See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Linde jätkusuutlikkus

Midagi enamat kui roheline kuvand
Linde liitiumioontehnoloogiaga varustatud kaubaaluse tõstuk laadimisjaamas.

Jätkusuutlikkus on midagi enamat kui roheline logo või põhjalik säästvusaruanne. Ka Linde Material Handlingu puhul tähendab see kaugelt rohkemat – nimelt eesmärgipärast säästvusstrateegiat, mis mõjutab positiivselt nii keskkonda kui ka meie kliente ja töötajaid.

Säästvus tähendab vastutust Pikaajaline jätkusuutlikkusele orienteeritus on Lindele oluline, sest sellest oleneb meie klientide äriedu ja ühtlasi ka meie enda edu. Loome püsivat väärtust, sidudes keskkondlikud ja ühiskondlikud eesmärgid oma ettevõtte toimingutesse ja tegevustesse.

Siit leiate meie jätkusuutlikkuse infovihiku

Säästvuse mõiste päritolu

Säästvuse põhimõte pärineb algselt metsandusest ja tähendab, et ei kasutata rohkem ressursse kui tulevikus asemele kasvab. See lähenemine on nüüd kasutusel globaalselt ja defineeritud laiemalt. Näiteks öeldakse Maailma Keskkonna- ja Arengukomisjoni 1987. a nn Brundtlandi raportis „Meie ühine tulevik“:

„Säästev areng on niisugune praeguse põlvkonna vajaduste rahuldamine, mis ei tee seda tulevaste põlvkondade vajaduste rahuldamise arvelt.“

Tähendus Lindele

Erinevad globaalsed väljakutsed mõjutavad keskkonda, ühiskonda ja meie ettevõtet. Säästlik ettevõte ei teki aga üleöö. Oleme süsteemse ja tervikliku säästvusstrateegia kallal töötanud 2012. a saadik, et vastata järgmistele Linde ees seisvatele väljakutsetele:

  • kliimamuutused ja ressursinappus
  • inimõiguste austamine
  • tervishoid ja demograafilised muutused
  • mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste tagamine
  • linnastumine

LMH peakorter Aschaffenburgis

Strateegia ja ettevõtte juhtimine

Samm-sammult suurema jätkusuutlikkuse poole

Jätkusuutlikkuse strateegia samm-sammuliseks elluviimiseks on Linde määratlenud eesmärgid ja sidunud need kogu väärtusahelaga.

Olulisuse analüüsi tulemustele tuginedes oleme määratlenud strateegilised tegevusvaldkonnad. Need näitavad, millistes väärtusahela lülides – tarnijad, Linde Material Handling või kliendid – võetakse meetmeid jätkusuutlikkuse parandamiseks. See mudel on Linde juhtimisvahend ning ühtlasi kõigi jätkusuutlikkusega seotud tulevaste tegevuste raamistik alates eesmärkide seadmisest ja meetmete määratlemisest kuni säästvusalase suhtluseni. Samal ajal tagab see vahend seotuse KION-i kontserni säästvusprogrammiga.

Kes juhib strateegia elluviimist?

Linde jätkusuutlikkuse strateegia eduka elluviimise eelduseks on selgelt määratletud rollide ja vastutusega professionaalne juhtimine. Vahetult juhtkonna kontrollitav selgepiiriline organisatsioon loob selleks vajaliku raamistiku.

Lõppvastutus on kogu juhtkonnal. Jätkusuutlikkuse juhtimist juhatab dr Holger Hopp. Tema koordineerib kõiki ettevõtte tegevusi, juhib aruandlust ja kontrolli. Jätkusuutlikkuse osakond on ka mootoriks, mis töötab välja ja kavandab kogu ettevõtet hõlmavaid säästvusega seotud strateegiaid ja pilootprojekte. Dr Hoppe vastutab ka KION-i kontserni jätkusuutlikkuse juhtimise eest, mis tagab sise- ja välisaruandluse sünergiate realiseerimise, KION-i kontserni siseste võrgustike loomise ning oskusteabe vahetamise.

Jätkusuutlikkuse organisatsiooni keskseks organiks on juhtkomitee

Jätkusuutlikkuse organisatsiooni keskseks organiks on Linde juhatuse liikmete juhitav spetsiaalne juhtkomitee. Komiteesse kuuluvad ka üksikute säästvusvaldkondade juhid ja piirkondlikud säästvuskoordinaatorid.

Jätkusuutlikkuse programmis sätestatud meetmete rakendamise ja eesmärkide saavutamise eest vastutavad tegevusvaldkonnad, mida toetavad piirkondade ja üksuste koordinaatorid.

EcoVadise auhinnad
Sõltumatu teenuseosutaja EcoVadis on Lindet tarnijate kategoorias regulaarselt auditeerinud ja sertifitseerinud. Oma kuldreitinguga saavutas Linde 2019. aastal hinnatud ettevõtete kategoorias keskmisest kõrgemad punktid. Hindamise aluseks olev analüüsisüsteem sisaldab 21 kriteeriumit, mis on jaotatud nelja suurde valdkonda: keskkond, aus töö, eetika ja ärieetika ning hankepoliitika. Metoodika põhineb rahvusvahelistel jätkusuutlikkusstandarditel nagu Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact ja jätkusuutlikkuse juhend ISO 26000.

Partnerlus Blue Competence'iga
Linde on jätkusuutlikkuse algatuse Blue Competence partner. Blue Competence on Saksamaa Inseneride Föderatsiooni (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V) algatus, et edendada jätkusuutlikkust masina- ja tehasetehnika alal, kui ka tööstuste harimist jätkusuutlikke lahenduste teemadel. Partnerluse raames on Linde pühendunud masina- ja tehasetehnika kaheteistkümne jätkusuutlikkuse põhimõtte järgimisele.

Lisateavet kaheteistkümne jätkusuutlikkuse põhimõtte kohta leiate siit..

Tootmine Lindes

Keskkonnakaitse

Linde jätkusuutlikkus peegeldub keskkonnasõbralikes ja turvalistes toodetes, mis aitavad meie klientidel säästa energiat, vähendada heitkoguseid ja tagada kõrged tööohutusstandardid. Keskkonnasõbraliku tootmise ja ohutu töökeskkonna ambitsioonikad eesmärgid kehtivad ka töötamise tasandil. Selleks on Linde kasutusele võtnud tervikliku HSE juhtimise (tervis, ohutus, keskkond).

Keskkonnasuuniste järgimise meetmed

Oma HSE-poliitikas oleme kohustanud kõiki organisatoorseid üksusi looma asjakohased juhtimissüsteeme. Enamik neist süsteemidest on juba saanud ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 50001 sertifikaadi. Jätkusuutlikkuse strateegia raames kasutatakse praegu kõigis Linde üksustes välist sertifitseerimist.

Lisaks on kõikides tootmiskohtades enam kui kümme aastat registreeritud olulisi keskkonnaandmeid, nagu energia- ja veetarbimine ning jäätmekogused. Igas kohas taotletakse vähendamise ehk tõhustamise eesmärke, mida jälgib asukoha vastutav HSE juht. Linde jätkusuutlikkuse juhtimise laiendamise käigus on alates 2016. aastast seatud kogu ettevõtet hõlmavaid kvantitatiivseid eesmärke, mille täitmist juhtimise auditeerimise raames kontrollitakse. Regulaarsed auditid KION-i kontserni tasandil tagavad HSE nõuete järgimise.

Keskkonnakaitse prioriteedid

Linde varasemate aastate keskkonnajuhtimine on majanduslikel ja ökoloogilistel põhjustel keskendunud energia- ja jäätmemajandusele. Tootmise madalamal energiatarbimisel on mõõdetav mõju kulude struktuurile ja kasvuhoonegaaside heitkogustele. Pidev ringlussevõtt aitab vähendada jäätmeid ja säästa toormeressursse.

Kohtumine Linde tootmistsehhis

Tööandjad

Võtmeteguriks rahulolevad töötajad

Jätkusuutlik ettevõte ei tähenda pelgalt keskkonnakaitset ja turvalisi tooteid. Linde säästvuspoliitikas on keskne roll ka töötajatel. Peamisteks arenguteks on ettevõtte rahvusvahelistumine ja demograafilised muutused, mille mõju on eriti tuntav Saksamaal ja Euroopas. Seega on Linde Material Handlingu personalitöö keskmeks süsteemse personaliarenduse tagamine ja parendamine.

Süsteemne koolitus ja täiendõpe

Linde Material Handlingu ja Linde Hydraulicsi koolitusühing Saksamaal on Baieri Alam-Maini piirkonna suurim koolitusettevõte. Linde pakub noortele karjääri alustamiseks kahteteist eriala ja kolme topeltõppe programmi. Lisaks erialakoolituse andmisele toetame erinevate jätkuõppeprogrammide ja vahetusprogrammi Linde Mobility raames ka erialase kogemusega töötajaid.

Meie võrdõiguslikkusse panus

Linde toetab aktiivselt naiste ja meeste võrdset osalemist ettevõttes. Toetame sihilikult oma naiskolleege. Linde võtab naiste kvoodi suurendamiseks erinevaid meetmeid. Linde tugevdab koostööd kõrgkoolidega, et leida juba varakult noori naistalente. Naiskandidaatide osakaalu suurendamine vabade ametikohtade täitmisel on meie värbamispoliitika kindel nõue.

Hea juhtimise nägemus

Linde juhtimine on seotud nii ettevõtte kui ka selle töötajatega. Töötajate juhtimise ja arendamise kõrval on juhtide põhiülesanneteks ka tugeva meeskonna toel toimuv organiseerimine. Meeskond areneb kiiretes protsessides ja struktuurides edasi ning märkab klientide ja turgude vajadusi.

Tööohutus ja tervishoid

Linde Material Handling kannab tööandjana oma töötajate tervise eest suurt vastutust. Seetõttu on töötervishoid ja tööohutus ettevõtte prioriteediks. Ettevõte panustab aktiivselt oma töötajate tervishoidu ja on mõttemalliga „Vision Zero - Safety in your World“ seadnud eesmärgiks välistada oma tööprotsessides kõik õnnetused ja aidata sama eesmärki saavutada ka oma klientidel. Selle aluseks on meie välise sertifitseerimisega tööohutuse juhtimissüsteemid. Tööohutuse ja tervishoiu põhimõtted on Linde tervise, turvalisuse ja keskkonna (HSE) poliitika oluline osa.

Tooted

Fookuses on tõhusad ja turvalised tehnoloogiad

Jätkusuutlikkuse idee on olnud Linde toodetes juba aegade algusest. Töötame pidevalt tõstukite keskkonnasäästlike omaduste parandamise nimel. Põhirõhk on diislikütuse ja gaaskütusel töötavate tõstukite heitkoguste vähendamisel. Tähtsal kohal on ka suure jõudluse ja väikse energiatarbega akutõstukid ning alternatiivsete ajamite väljatöötamine.

Tootearenduses keskendutakse seadet opereerivale inimesele: Linde ergonoomiline filosoofia tähendab, et masin ehitatakse sõna otseses mõttes inimese ümber. Kõik juhtimiselemendid on kasutaja töönõuetele vastavalt kohandatud ja intuitiivselt juhitavad. Aktiivsed ja passiivsed turvasüsteemid kaitsevad juhi tervist ja maandavad õnnetusriske.

Kui keskkonnasõbralikud on kahveltõstukid, laotõstukid jm?

Oma keskkonnategevust hinnata ja optimeerida soovivad Linde kliendid saavad keskkonnasõbralikkuse hindamiseks usaldusväärseid andmeid. Linde töötas koos Fraunhoferi ehitusfüüsika instituudiga (IBP) keeruka protsessi käigus välja oma ökoloogilise jalajälje metoodika ja hindas peamisi tootetüüpe käsikahveltõstukitest kuni sisepõlemismootoriga tõstukiteni. Nii metoodikal kui ka seitsme toote ökoloogilise jalajälje hinnangul on TÜV Rheinlandi sertifikaat.

Hindamine toimub neljas etapis:

1. eesmärgi püstitamine ja uurimise ulatus,

2. inventuuranalüüsi koostamine,

3. mõju hindamine ja

4. tulemuste tõlgendamine.

Olelusringi inventuuranalüüsi kantakse kõik protsessiahelaga sisenevad ja väljuvad materjali- ja energiavood ning heitkogused.

Lisateenustega, nagu kasutatud ja renditõstukid, on Linde välja töötanud ringluse, milles tooted ja teenused omavahel haakuvad ja üksteist täiendavad. See võimaldab kasutatud sõidukeid jätkuvalt kasutada ning ergutada uusi ja olemasolevaid kliente vastseid tõstukeid ostma.

Ühiskond

Ühiskondlik vastutus

Jätkusuutlikkus tähendab ka ühiskondlikku vastutust. Linde on sotsiaal- ja humanitaarvaldkonda pikka aega aktiivselt toetanud algatustega nagu „Linde Solidaria“, „Les Restaurants du Coeur“ ja „StaplerCup hilft e.V“. Toetatakse ka hariduse, teaduse ja keskkonnakaitse projekte.

Ühine aitamine

Linde Material Handlingu ühiskondliku pühendumuse aluseks on töötajad, kes rikastavad ettevõtte pea igat tegevust suure isikliku panusega. Tegeletakse puuetega inimestega, tehakse spordiüritustel annetusi, kogutakse abivajajatele ja kodututele toitu, hangitakse loosimisauhindu ja müüakse loose. Selles peegeldab Linde kui piirkonna majandusteguri ja tööandja tugev paikkondlik seotus.