See brauser on aegunud. Meie veebisaidi täielikuks kasutamiseks palun lülitage üle teisele brauserile.

Kõrglaotõstukitele suunatud Linde Load Management Advanced

Turvalise kaubakäitluse abiline
Linde kõrglaotõstuk koos abisüsteemiga Linde Load Management

Kaitseb inimest ja kaupa

Intralogistikasektori õnnetuste sagedasim põhjus on kasutaja eksimus. Pidevalt kasvava töömahuga kasvab ka õnnetuste risk. Kiiremini ja tootlikumalt töötamise surve võib viia stressi ja väsimuseni. Tagajärjeks on tähelepanu hajumine ja halvimal juhul raskete tagajärgedega õnnetused.

Isegi täieliku keskendumise korral on kõrglaotõstuki juhil tihti raske ohuolukorda õigesti hinnata. Kui suur on tegelik kogukoormus? Kui kõrgele tohib koormat veel tõsta? Milline on koorma kaalule ja tõstekõrgusele sobiv kiirus?

Abisüsteem Linde Load Management Advanced vastab just neile küsimustele; see hoiatab juhti ja sekkub vajaduse korral kaitseks.

Funktsioonide ülevaade

Nähtav hoiatus, aktiivne juhtimine

Abisüsteem Linde Load Management Advanced teeb kõrglaotõstukiga toimuva koormakäitluse lihtsaks ja ohutuks. Süsteem annab juhile suurel värviekraanil selgeid optilisi ja akustilisi hoiatussignaale. Kui koorma tegelik kaal ületab maksimaalse kandevõime, läheb tõstefunktsioon kriitiliste olukordade vältimiseks automaatselt lukku. Lisaks reguleerib Linde Load Management Advanced aktiivselt sõidukiirust ja kiirendust, olenevalt tõstekõrgusest, koorma kaalust ja pöördenurgast. Süsteem järgib seejuures riskipõhist järjestust:

1. Hoiatus piirvahemikule lähenemisel

Kollane hoiatussümbol annab märku piirkandevõimele lähenemisest, samal ajal kõlab hoiatussignaal. Kõrglaotõstuki juht näeb ekraanil nii tegelikku kui ka hetke koorma kaalu juures lubatavat maksimaalselt võimalikku kõrgust.

2. Hoiatus jääkkandevõime saavutamisel

Piirkandevõime saavutamisel ilmub hoiatus, mille juht peab käitlemise jätkamiseks kinnitama. See teadvustab talle, et pärast seda pole ohutu käitlemine enam tagatud.

3. Hoiatus ja tõstefunktsiooni lukustamine

Kui juht piirkandevõime ületab, siis ilmub punane hoiatussümbol ja kõlab hoiatussignaal. Lisaks sellele läheb tõstefunktsioon lukku.

Linde kõrglaotõstuk abisüsteemi Linde Load Management ekraaniga

Load Management Advanced’i kasutamine

Abistamine käitluse argipäevas

Just suurte, raskete ja pikkade erimõõduliste kaupade käitlemisel puuduvad töötajatel tihti kogemused. Kui juht jääkkandevõime arvestamisel eksib, siis võib ta riskida enda ja teiste laos olevate kolleegide ohutusega. Tõstevõime diagrammi abil on väga vaevarikas välja arvutada, millise kõrguseni kaupa tõsta tohib. Sisetunde järgi otsustamisel võib sõiduk halvimal juhul ümber minna. Ka koorma transportimisel või manööverdamisel võib kiirelt kasutusvigu tekkida, näiteks ülestõstetud koormaga sõites või tiislit liiga järsult pöörates.

Kõik käepärast

Linde Load Management Advanced kuvab suurel värviekraanil tõstevõime olulise teabe: esiteks kahvliharudel oleva tegeliku kaalu ja teiseks tegeliku ja maksimaalselt lubatud tõstekõrguse. Lisaks hoiatab see juhti, kui kahvliharusid liigutatakse piirkandevõime lähedal. Kui juht sellele vaatamata koormat edasi tõstab, siis lülitatakse tõstefunktsioon välja ja ohutuskriitiline olukord tõkestatakse. Juht ei saa nüüd enam jätkata kahvliharude ülestõstmist, vaid saab vaid langetada.

Selleks, et kahvliharud mitme meetri kõrgusel koormaga riiulisse kinni ei jääks, on võimalik lukk vabastada, et koormat edasi kergitada. Selleks tuleb juhil eelnevalt hoiatus aktiivselt kinnitada.

Reaalaja tempokontroll

Koorma kaalu ja tõstekõrgust puudutav täpne teave on vajalik ka selleks, et kõrglaotõstuki kiirendust ja sõidukiirust olenevalt pöördenurgast, koorma kaalust ja tõstekõrgusest sõltuvalt kohandada. See ei lase juhil suurel kiirusel liiga järsult tiislit pöörata ega ülestõstetud koormaga liiga ruttu kiirendada. Mõlemad manöövrid muudaksid tõstuki ebastabiilseks.

Eeliste ülevaade

Jääkkandevõime arvutamine

Juhi abistamine ja kohene valvsus piirvahemikule lähenemisel.

Optimeerib sõidukiirust

Võimaldab igas olukorras turvaliselt töötada, vähendab õnnetusohtu ja abistab piirkoormuse vahemikus.

Ekraaniteave

Kõik silma all: tegelik koormakaal ja maksimaalne ladustuskõrgus.

Turvaline ja tõhus

Süsteem suurendab turvalisust ja tagab tõhusa käitlemise.